Free Digital Scrapbook Kit: “Denim Bear” Kit

This kit comes in 3 parts:
    

08285
Free Digital Scrapbook Kit: “Denim Bear” Kit
0208K
JAN BT 0406Designer: Sheryl C.S. Johnson