Free Digital Scrapbook Kit: Shabby Mauve Kit

This kit comes in 3 parts:
    

08145
Free Digital Scrapbook Kit: Shabby Mauve Kit
Coming
002a Shabby Mauve Alphabet

Designer: Sheryl C.S. Johnson